એચપી હાઈકોર્ટ નવી નોકરીઓ ભારતી 2022 હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટ દ્વારા ક્લાર્ક, સ્ટેનો, પટાવાળા અને અન્ય પોસ્ટ માટે એચપી હાઈકોર્ટ નવી ભારતી સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ પોસ્ટમાં શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડો અને વિભાગીય જાહેરાત હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટ જોબ સૂચના સંબંધિત HP હાઈકોર્ટમાં નવી ભરતી સંબંધિત તમામ માહિતી મેળવી શકે છે. આ હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટ ઓનલાઈન ફોર્મ હેઠળ HP હાઈકોર્ટની ખાલી જગ્યાની સૂચના આપવામાં આવી છે જેના માટે પાત્ર ભારતીય નાગરિકો અરજી કરી શકે છે.

High Court New Jobs 2022 ખાલી જગ્યાની વિગતો, અરજી ફોર્મ, વય મર્યાદા કાર્યક્ષમતા, પગાર ધોરણ વગેરે કોર્ટ નવી ખાલી જગ્યા અરજી કરી શકે છે.

આ HP હાઈકોર્ટની નોકરી સંબંધિત અન્ય સૂચના, નોકરીની જાહેરાત પીડીએફ નીચેની શ્રેણીમાં નિર્દેશિત છે, અરજી ફોર્મ ભરતા પહેલા એકવાર સમીક્ષા કરવાની ખાતરી કરો જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે.
 

એચપી હાઈકોર્ટ નવી ભરતી 2022 સૂચના વિગતો 

વિભાગનું નામ
હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટ (HP High Court)

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા 444 પોસ્ટ્સ
હોદ્દો કારકુન, સ્ટેનો, પટાવાળા અને અન્ય
કાર્ય વિસ્તાર હિમાચલ પ્રદેશ
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન અરજી
ઓફિસીયલ વેબસાઇટ https://hphighcourt.nic.in/


શૈક્ષણિક લાયકાત: અરજદારે માન્ય યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી 12મું પાસ / ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી હોવી જોઈએ અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત વિગતવાર સૂચના જુઓ.

ઉંમર મર્યાદા: અરજદારની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય 45 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, વય મર્યાદામાં છૂટછાટ સંબંધિત માહિતી વિભાગીય જાહેરાતમાં મેળવી શકાય છે.

ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યુ/કૌશલ્ય કસોટી અને લેખિત કસોટીના સમયે નીચેના રેકોર્ડની અસલ નકલો સાથે હાજર રહેવું ફરજિયાત છે.
 • 12મી બોર્ડની પરીક્ષાના માર્ક લિસ્ટ
 • સ્નાતક ઉપાધી
 • સમકક્ષ લાયકાત પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડ
 • સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ કાયમી જાતિ/જાતિ ચકાસણી પ્રમાણપત્ર
 • રાજ્ય કક્ષાનું નિવાસી પ્રમાણપત્ર
 • ઉમેદવારોએ હાજરી સમયે ઉપરોક્ત રેકોર્ડનો સ્વ-પ્રમાણિત સમૂહ રજૂ કરવાનો રહેશે અને જો દસ્તાવેજો કોઈપણ સમયે અથવા કોઈપણ રીતે ખોટા હોવાનું જણાઈ આવશે, તો ઉમેદવારોની નિમણૂક અમાન્ય ગણાશે.

જોબ વર્ણન: HP High Court New Jobs ખાલી જગ્યા

પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
કારકુન, સ્ટેનો, પટાવાળા અને અન્ય
444
કુલ 444 પોસ્ટ્સ


કેવી રીતે અરજી કરવી: આ HP હાઇકોર્ટ ભરતી માટે, ઉમેદવારો વિભાગીય વેબસાઇટ પરથી અથવા નીચે આપેલ અરજી ફોર્મ લિંક પર ક્લિક કરીને ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા: આ નોકરી માટે, ઉમેદવારે પસંદગીના વિવિધ માપદંડોમાંથી પસાર થવું પડશે જેમાં પ્રદર્શનના આધારે પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • લેખિત પરીક્ષા
 • ઈન્ટરવ્યુ

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચનામાંથી પસાર થવું જોઈએ.
 
 
વર્ણન લિંક
અરજી ફોર્મ/ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ તારીખો:
 • અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 14 સપ્ટેમ્બર 2022
 • અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 14 ઓક્ટોબર 2022

જો તમે JOBSARTICLE.COM (વેબસાઇટ) દ્વારા સંતુષ્ટ છો, તો કૃપા કરીને લાઇક કરો અને વધુ લોકો સાથે શેર કરો (આભાર).

મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ: HP હાઈકોર્ટની નોકરીની ભરતી સંબંધિત માહિતી માટે, વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના PDF વાંચો, જેની લિંક ઉપર આપવામાં આવી છે. તેમને નોકરી મેળવવામાં મદદ કરો.